Daimyo of Rokugan

Photobucket

Imperials

 • Iweko I, Empress of Rokugan, Son of Heaven, Champion of Ningen-do
 • Iweko Seiken, Crown Prince
 • Iweko Shibatsu, Prince
 • Susumu Kanpeki, Emerald Champion
 • Kuni Daigo, Jade Champion
 • Togashi Satsu, Voice of the Empress
 • Bayushi Hisoka, Imperial Chancellor
 • Asako Ryukatsu, Imperial Adviser
 • Moto Jin-sahn, Shogun
 • Yoritomo Utemaro, Imperial Treasurer
 • Otomo Teneji, Otomo Family Daimyo
 • Seppun Kiharu, Seppun Family Daimyo
 • Miya Shoin, Miya Family Daimyo

Crab Clan

 • Hida Kisada II, Crab Clan Champion, Hida Family Daimyo
 • Hiruma Todori, Hiruma Family Daimyo
 • Kaiu Iemasa, Kaiu Family Daimyo
 • Kuni Kiyoshi, Kuni Family Daimyo
 • Toritaka Kaiketsu, Toritka Family Daimyo
 • Yasuki Jinn-Kuen, Yasuki Family Daimyo

Crane Clan

 • Asahina Beniha, Asahina Family Daimyo, Missing since 1174
 • Daidoji Nisobu, Daidoji Family Daimyo
 • Doji Makoto, Crane Clan Champion, Doji Family Daimyo
 • Kakita Ichiro II, Kakita Family Daimyo

Dragon Clan

 • Kitsuki Berii, Kitsuki Family Daimyo
 • Mirumoto Shikei, Dragon Clan Champion, Mirumoto Family Daimyo
 • Tamori Shimura, Tamori Family Daimyo
 • Togashi Maya, Togashi Ise-Zumi Daimyo

Lion Clan

 • Akodo Yoshino, Lion Clan Champion, Akodo Family Daimyo
 • Ikoma Hagio, Ikoma Family Daimyo
 • Kitsu Kiyoko, Kitsu Family Daimyo
 • Matsu Kenji, Matsu Family Daimyo

Mantis Clan

 • Kitsune Wananari, Wife of Kitsune Ryukan, Acting Family Daimyo
 • Moshi Awako, Moshi Family Daimyo
 • Tsuruchi Fusako, Tsuruchi Family Daimyo
 • Yoritomo Hiromi, Mantis Clan Champion, Yoritomo Family Daimyo

Phoenix Clan

 • Agasha Kurou, Agasha Family Daimyo
 • Asako Bushiken, Asako Family Daimyo
 • Shiba Tsukimi, Phoenix Clan Champion, Shiba Family Daimyo, Soul of Shiba
 • Isawa Norimichi, Master of Earth
 • Asako Chukage, Master of Water
 • Isawa Mitsuko, Master of Air
 • Isawa Ochiai, Master of Fire
 • Isawa Kimi, Master of Void

Scorpion Clan

 • Bayushi Nitoshi, Scorpion Clan Champion, Bayushi Family Daimyo
 • Shosuro Aroru, Shosuro Family Daimyo
 • Soshi Yukimi, Soshi Family Daimyo
 • Yogo Koji, Yogo Family Daimyo

Unicorn Clan

 • Ide Eien, Ide Family Daimyo
 • Iuchi Ietsuna, Iuchi Family Daimyo
 • Moto Chen, Unicorn Clan Champion, Khan, Moto Family Daimyo
 • Shinjo Genki, Shinjo Family Daimyo
 • Utaku Yu Pan, Utaku Family Daimyo

Minor Clans

 • Ichiro Kihongo, Badger Clan Champion, Ichiro Family Daimyo
 • Suzume Yugoki, Sparrow Clan Champion, Suzume Family Daimyo
 • Kasuga Taigen, Tortoise Clan Champion, Kasuga Family Daimyo
 • Tonbo Dayu, Dragonfly Clan Champion, Tonbo Family Daimyo
 • Usagi Ozaki, Hare Clan Champion, Usagi Family Daimyo
 • Ujina Yoshimitsu, Ujina Family Daimyo
 • Toku Kyoji, Monkey Clan Champion, Toku Family Daimyo
 • Fuzake Sekkou, Fuzake Family Daimyo
 • Morito Garin, Ox Clan Champion, Morito Family Daimyo
 • Yoritomo Komori, Bat Clan Champion & Founder, Komori Family Daimyo
 • Tsi Zutaka, Oriole Clan Champion, Tsi Family Daimyo
 • Susumu Kuroko, Spider Clan Champion, Susumu Family Daimyo

Photobucket

Daimyo of Rokugan

Shadowed Autumn Leaves ohyoungmarriner